Zaznacz stronę

Regulamin

I Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umów o organizowanie imprez rozrywkowych przez Eksmorfoza (zwanej dalej „Organizatorem”) .

2. Regulamin stosuje się do wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym (zwanych dalej „imprezami”), organizowanych przez Firmę.

3. Wszyscy uczestnicy imprezy, będący zarazem osobami korzystającymi z usługi Organizatora, zobowiązani są z zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zobowiązuje się do dochowania należytej staranności przy wykonywaniu usługi i do zapewnienia   odpowiedniej komunikacji z pracownikami Firmy, w tym koordynatorem eventu.

5. Serwis blonde-party.pl został stworzony przez Nord Test Magdalena Lesińska. Świadczy on usługi w zakresie przeprowadzania imprez okolicznościowych

6. Oferta Firmy skierowana jest tylko i wyłącznie do Pań.

7. Prezentowane oferty są autorskie, stworzone przez nas i na potrzeby naszego serwisu, w związku z tym dostępne tylko przez naszą stronę internetową.

8. W celu skorzystania z oferty naszego serwisu należy kliknąć w zakładkę „Kalendarz”, a następnie wybrać termin który Nas interesuje. Jeśli najedziemy kursorem myszki na konkretną datę wyświetli się krótka informacja na temat imprezy, która ma zostać przeprowadzona w wybrany dzień. Po kliknięciu w odpowiednią datę na kalendarzu nastąpi przekierowanie do formularza kontaktowego. Służy on do zapytania o wolny termin. Należy w nim również podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, który posłuży w dalszym kontakcie, pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i uzgodnieniu wszystkich szczegółów, określona zostanie opłata zamówienia.

9. Zamówienia na imprezy mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.

10.W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora, osobom, które dokonały wpłaty  pełnej kwoty, zostanie ona zwrócona w przeciągu14  dni roboczych.

II Warunki płatności

11. Organizator przyjmuje zapłatę wyłącznie w formie przelewu bankowego na ustalony nr rachunku.

12. Kwota zamówienia powinna być wpłacona max. 2 dni robocze przed imprezą.

13. Osoba, która dokonała zapłaty, nie ma możliwości odzyskania wpłaconej kwoty poprzez rezygnację z wzięcia udziału w imprezie.

14. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku osobie, która wpłaciła zaliczkę/ pełną kwotę, przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

15. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy (nie musi również podawać przyczyny). Ma prawo usunąć z imprezy osoby przejawiające agresywne zachowania, zakłócające przebieg imprezy, zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu lub życiu pozostałym uczestnikom imprezy. Tyczy się to również osób pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających.

16. W przypadku publikacji zdjęć lub wszelkich nagrań z imprezy na stronie internetowej eksmorfoza.pl bądź portalach społecznościowych (Facebook, Instagram), niezbędne jest wystosowanie odpowiedniej zgody, z którą będzie można się zapoznać przed publikacją powyższych materiałów.

17. Firma jest ubezpieczona na wypadek zniszczenia mienia przez osoby biorące udział w imprezie, jednak to nie wyłącza Uczestnika, który spowodował szkodę, z odpowiedzialności.

III Ochrona danych osobowych

18. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nord Test Magdalena Lesińska.

19. W razie ewentualnych pytań dotyczących przetwarzanych przez Nas danych osobowych, proszę kontaktować się przez adres mailowy podany w formularzu kontaktowym.

20. Firma pozyskała dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Przetwarza dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

21. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby kontaktu i wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

22. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

23. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

24. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje,
w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

25. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

IV Postanowienia końcowe

26. Skargi i wnioski uczestnicy imprez mogą zgłaszać w siedzibie Organizatora.

27. Regulamin ma moc obowiązującą do odwołania.

28. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zostaną opublikowane na stronie http://eksmorfoza.pl/.